To było wielkie wydarzenie !

SP w Ostrowąsie ma Patrona.

11 lipca 2010 roku odbyła się w naszej szkole piękna uroczystość nadania imienia księdza kanonika Jana Matusiaka oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru.

A wszystko zaczęło się tak…

15 grudnia 2009 roku Dyrektor PSP w Ostrowąsie na wniosek Rady Rodziców , uczniów i Grona Pedagogicznego wystąpiła z pismem do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o przygotowanie i skierowanie na sesję projektu uchwały w sprawie nadania szkole imienia ks. kan. J. Matusiaka.

9 lutego 2010 roku Rada Gminy Aleksandrów Kuj. podjęła uchwałę w w/w sprawie.

Byliśmy szczęśliwi !

Tak długo oczekiwana przez nas uroczystość

odbyła się 11 lipca 2010 roku.

Cała społeczność uczniowska wraz z rodzicami zebrała się na placu szkolnym , by wspólnie , w uroczystym orszaku przejść do kościoła.

Podczas mszy św. , odprawionej przez ks. biskupa Wiesława Meringa , został poświęcony sztandar szkoły.

Po nabożeństwie sztandar , w asyście gości , uczniów , rodziców , absolwentów i naszej orkiestry , wprowadzono na teren szkoły.

Prowadzący uroczystość – nasi absolwenci- serdecznie i ciepło ( było prawie 40◦C ) powitali gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas :

·       ks. biskup Wiesław Mering

·       ks. bp senior Bronisław Dembowski

·       ks. prał. S. Waszczyński

·       ks. prał. W. Kochański

·       ks. A. Janicki

·       starosta powiatu aleksandrowskiego p. Zbigniew Żbikowski

·       władze samorządowe na czele z p. Andrzejem Olszewskim –Wójtem Gminy Aleksandrów Kuj.

·       P. Waldemar Bartczak – przewodniczący Rady Gminy

·       P. Wincenty Gralak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

·       P. Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn

·       rodzina i przyjaciele naszego patrona na czele z P. Beatą Drzewiecką – siostrzenicą ks. Jana i ks. Łukaszem Sztylka – siostrzeńcem  ks. Jana Matusiaka

·       mieszkańcy Ostrowąsa i okolicznych miejscowości  oraz przyjaciele szkoły

Po odczytaniu historii szkoły przez absolwentkę i ucznia głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców  P. Agnieszka Szałek , a następnie p. dyrektor Edyta Zielonka, która wyznała , że jej marzeniem i życzeniem jest aby uczniowie wzorując się na postaci patrona pielęgnowali w sobie cechy najlepsze: skromność, uczynność , tolerancję i mądrość , a optymizm i dobro były codziennością w pracy szkoły i jej otoczenia.

W dalszej części uroczystości  głos zabrali :

–  Starosta aleksandrowski

   Wójt Gminy Kawęczyn

–  ks. Łukasz Sztylka

–   pan Konstanty Grzegórski

–   ks. bp Wiesław Mering

Kolejnym punktem programu było odczytanie przez P. Waldemara Bartczaka – Przewodniczącego Rady Gminy uchwały dotyczącej nadania imienia oraz wręczenie przez P. Andrzeja Olszewskiego – wójta Gminy Aktu Nadania Szkole Imienia.

039,040

Doniosłym momentem była ceremonia wręczenia sztandaru.

Rodzice przekazali sztandar pani Dyrektor , która wręczyła go uczniom szkoły mówiąc: Drodzy Uczniowie ! Wręczam Wam ten sztandar – symbol honoru i godności  . Proszę Go strzec , a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech Ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem.

044, 045,046,048,050

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Przyrzekli oni dbać o honor i dobre imię szkoły , rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia , z szacunkiem odnosić się do rodziców i nauczycieli oraz kształcić w sobie cechy , które posiadał nasz Patron- a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka.

049

To niezwykle doniosłe i ważne wydarzenie w życiu szkoły upamiętniliśmy odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Dokonała tego najmłodsza siostra naszego Patrona  – pani Kazimiera Zdzisława Sztylka.

Na tym zakończyliśmy część oficjalną.

Po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się część artystyczna poświęcona Patronowi. Przygotowali ją nauczyciele , uczniowie i absolwenci szkoły.

071,073,074,075,078,079,092,094,096

Po gromkich brawach P. Dyrektor  podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do obejrzenia Izby Patrona  oraz wpisów do Księgi Pamiątkowej.

098.099,101,105,107,108,109,110,111,112

Nadanie szkole imienia było pięknym i doniosłym świętem , które zapamiętamy na długo. I  jak napisał ks. dr Janusz Drewniak – obecny proboszcz naszej parafii  i nauczyciel …Od ks. Jana Matusiaka również przyszłe pokolenia będą uczyć się , jak żyć według najwyższych ideałów . Patron szkoły będzie im wzorem wierności Bogu i służby bliźnim , chrześcijańskiego optymizmu , miłości do Polski i do swojej lokalnej ojczyzny. Oby młodzi zechcieli przyjąć te wartości za swoje….