godnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – zwane dalej Rozporządzenie lub RODO, informuję, że:

 1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem można kontaktować się w siedzibie szkoły 87-700 Aleksandrów Kujawski, Ostrowąs 81, nr tel. 54 282 27 43, adres e-mail: dyrektor@sp.ostrowas.eu
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Tomasz Suliński z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, e-mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com
 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna – Celem przetwarzania danych osobowych przez szkołę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 1. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego – Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę lub obligują ją do tego przepisy prawa.
 2. Odbiorcy danych – Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania.
 3. Okres przechowywania danych – Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Prawa osób których dane dotyczą – Ma Pan/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania nieprawidłowych danych,

– żądania usunięcia danych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

Powyższe prawa mogą być ograniczone przepisami prawa.

 1. Informacje o prawie do cofnięcia zgody – Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych – W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie Administratorowi wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień.
 4. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.