„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  1. w Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich;
  2. wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
  3. podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
  4. małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
  5. małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych;
  6. rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.